Bezig met laden

Voldoet jouw website al aan de WCAG richtlijnen?

Misschien heb je er al eens over gehoord: de WCAG richtlijnen. WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Deze richtlijnen zijn opgesteld vanuit Europa om digitale toepassingen, zoals websites, voor iedereen toegankelijk te maken. Veel mensen met een functiebeperking hebben namelijk dagelijks problemen met de toegankelijkheid van digitale informatie terwijl deze informatie wel van groot belang voor hun kan zijn. Op deze pagina leggen we je er meer over uit en wat de eventuele gevolgen zijn voor jouw website.

De WCAG richtlijnen zijn sinds 23 september 2020 verplicht voor organisaties die gelieerd zijn aan de overheid.
Creative Freedom met MODX
AVG, wat doen we ermee?

Wettelijke verplichting

De volgende instellingen moeten volgens de wet, die op 23 september 2020 is ingegaan, een toegankelijkheidsverklaring op hun website hebben staan:

 • Staats-, regionale of lokale overheidsinstanties. Dit omvat alle Nederlandse overheden (Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen).
 • Publiekrechtelijke instellingen, deze zijn gedefinieerd als een instelling:
  1. die is opgericht voor het specifieke doel te voorzien in andere behoeften van algemeen belang dan die van commerciële of industriële aard;
  2. die rechtspersoonlijkheid bezit;
  3. en die:
   • merendeels door de staat, regionale of lokale overheidsinstanties of andere publiekrechtelijke lichamen instellingen worden gefinancierd;
   • of hun beheer onder toezicht van deze instanties of lichamen staat;
   • of zij een bestuurs- leidinggevend of toezichthoudend orgaan hebben waarvan de leden voor meer dan de helft door de staat, de regionale of lokale overheidsinstanties of andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.
 • Samenwerkingsverbanden bestaande uit één of meer overheidsinstanties of publiekrechtelijke instellingen. Het gaat om samenwerkingsverbanden die zijn opgericht met het specifieke doel te voorzien in andere behoeften van algemeen belang dan die van industriële of commerciële aard.

Er is hierop een uitzondering gemaakt voor:

 • NGO´s, zolang zij geen diensten verlenen in opdracht van overheidsinstanties.
 • Geprivatiseerde of private sectoren als vervoer, gas, water en post.
 • De gezondheidszorg.
 • Kinderdagverblijven, crèches en scholen, behalve als het gaat om essentiële administratieve online functies (bijvoorbeeld het digitaal kunnen aanmelden van een leerling).

Daarbij bestaat er sinds 1 januari 2017 de Wet op gelijke behandeling. Het verplicht de overheid én het bedrijfsleven om hun goederen en diensten zo toegankelijk mogelijk aan te bieden.

Verschillende niveaus en toegankelijkheidsverklaring

De WCAG richtlijnen kennen verschillende niveaus die oplopen van label F tot label AAA. Waarbij label AAA de hoogste rating is. Ben je een organisatie die valt onder de wettelijke verplichting (zie hierboven) dan zou je op termijn aan label AA moeten voldoen. Echter voor nu volstaat het als je een toegankelijkheidsverklaring op je website plaatst waarmee je laat zien dat je eraan werkt om op termijn aan de WCAG richtlijnen op niveau AA te voldoen. Ter illustratie: de website van de rijksoverheid zit op dit moment ook ‘pas’ op niveau B.

Een toegankelijkheidsverklaring kun je aanvragen bij Logius, een organisatie die werkt in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij zijn de autoriteit op het gebied van de WCAG en mogen als enige partij de uitgifte doen van toegankelijkheidsverklaringen.

En nu?

Je vraagt je waarschijnlijk af hoe toegankelijk jouw website nu al is. Over het algemeen zit dat best wel goed. Wij houden namelijk bij de bouw van onze websites standaard rekening met veel toegankelijkheidseisen (ook al voordat de WCAG richtlijnen er waren).

Een onafhankelijke partij zal echter moeten beoordelen hoe jouw website scoort op alle WCAG richtlijnen om de vereiste toegankelijkheidsverklaring te kunnen verkrijgen van Logius. Dit onderzoek besteden we uit aan onze partner Stichting Accessibility. Kosten hiervan zijn €2100,- exclusief BTW. Zij leveren hiervoor een rapportage op en lichten deze toe in een adviesgesprek. Op basis hiervan kunnen wij inschatten waar we de website moeten optimaliseren om uiteindelijk richting niveau AA (in de toekomst vereist) te gaan. Wij kunnen vervolgens een kostenindicatie en planning afgeven om deze punten in de website te verwerken.

Zodra we de punten hebben opgepakt, adviseren we om een hercontrole te laten uitvoeren door Stichting Accessibility om te kunnen zien of we echt op niveau AA zitten. Die hercontrole kost €300,- exclusief BTW. Voldoen we? Dan kunnen we opnieuw de toegankelijkheidsverklaring aanvragen op niveau AA en is je website (na uitgifte hiervan) klaar voor de toekomst!

Aan de slag dan maar?

We snappen dat je eerst wat verwerkingstijd nodig hebt na het lezen van deze informatie. Tevens kunnen we ons voorstellen dat je eerst nog wat meer wilt weten over wat dit nou allemaal precies betekent voor jouw website. We maken daarvoor graag vrijblijvend een afspraak.